Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Struktura cen

Ceny tepelné energie, kterou dodává naše společnost pro všechny zákazníky,
se regulují formou věcně usměrňovaných cen a jsou vždy stanoveny v souladu
s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Na počátku roku je stanovena předběžná cena, která vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce. Předběžná cena se může v průběhu roku měnit, pokud dojde ke změnám cen vstupů, nebo když se odchyluje skutečné množství dodávek tepla od množství sjednaného. Vyrovnání předběžné ceny na cenu výslednou, vypočtenou podle výše uvedených zásad je provedeno ve vyúčtování tepla za příslušný rok. Výsledná cena tepelné energie vychází z výsledné kalkulace a obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. uplatňuje několik úrovní cen tepelné energie
a to podle jednotlivých úrovní předání tepelné energie:

TE PRIM – primární dodávka z primárního rozvodu

TE UV a TE TV z DPS – sekundární dodávka pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody z domovní předávací stanice

TE UV z VS – sekundární dodávka pro ústřední vytápění  z výměníkové stanice

TE TV z VS – sekundární dodávka pro přípravu teplé vody z výměníkové stanice

Jednotkou množství tepla je 1 GJ (gigajoule). Cena za dodávku tepla se účtuje formou jednoduché sazby, tzv. jednosložkovou cenou, která je tvořena platbou
za skutečně odebrané teplo (Kč/GJ). U dálkového tepla se uplatňuje snížená sazba DPH – 10 % (do 31.12.2019 sazba 15 %) .

Platby za tepelnou energii představují jednu z nejvýznamnějších položek nákladů na provoz domácnosti. Naším cílem je dodávat zákazníkům kvalitní, ekologické a cenově konkurenceschopné teplo.

Konečný odběratel dálkového tepla platí za komplexní službu, kdy je veškerou jeho starostí správné nastavení termostatické hlavice na radiátoru. Úkolem dodavatele tepla je vyrobit dostatečné množství tepla a toto teplo přivést svými rozvody na patu domu tak, aby bylo majiteli domu k dispozici v požadovaném množství. Úkolem majitele domu je mít dům seřízený tak, aby byly všude dostatečné možnosti zatopit si podle momentálního pocitu tepelné pohody. Pro vlastníky to znamená především udržovat vnitřní rozvody v dobrém technickém stavu a zajišťovat vyváženost topného systému.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap