Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Současnost

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ zásobuje dodávkami tepla a přípravou teplé vody 9 096 domácností v České Lípě a 38 domácností v Dubé. Mimo domácnosti dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Ze soustavy zásobování tepelnou energií je tak dodáváno teplo a teplá voda cca 50 % obyvatel města Česká Lípa.

Výroba tepla v České Lípě je zajišťována dvěma kotelnami – LOOS v lokalitě Stará Lípa a kotelnou Holý vrch v lokalitě Holý Vrch. Od roku 2011, kdy byla celá soustava centrálního zásobování teplem propojena, může každá z těchto kotelen dodávat teplo do celé propojené soustavy. Výrazně se tak zvýšila bezpečnost dodávek tepla a díky tomu dnes patří Česká Lípa k městům s nejmodernější a nejbezpečnější soustavou zásobování teplem v ČR.


LOOS
Kotelna LOOS byla vybudována v letech 1998 – 2000 a sloužila jako jediný zdroj  CZT zásobující teplem a přípravou teplé vody sídliště Špičák, Sever, Lada, Střelnice, Střed Města oblast Mikovcova a Lipka a dále pak lokality Kozákova, Lukostřelec a Kopeček. Tato moderní plynová kotelna o celkovém výkonu 57,6 MW nahradila dožitou uhelnou kotelnu DUKLA vybudovanou postupně v letech 1975 – 1980.

Kotelna LOOS je osazena třemi kotlovými jednotkami typu LOOS UTH 23000, každá o výklonu 19,2 MW. Jedná se o horkovodní třítahový kotel osazený rotačními hořáky RAY s vlastním zabezpečovacím zařízením. V roce 2011 byl dokončen projekt COGEN II, který do kotelny LOOS přivedl i výrobu elektřiny. Od tohoto roku vyrábí na kotelně LOOS elektřinu a teplo tři kogenerační plynové motory o celkovém výkonu 5 MW.

Další příslušenství kotelny pak tvoří regulační stanice plynu, chemická úpravna, zásobárna upravené vody a čerpadla oběhové vody. Součástí provozu kotelny je moderní dispečerské pracoviště s nepřetržitým provozem, z kterého je řízen provoz celé soustavy CZT v České Lípě vč. soustavy Slovanka a Holý Vrch, která je napájena teplem z kotelny Holý Vrch.

Holý vrch
Kotelna Holý vrch byla v roce 1995 zrekonstruována z kotelny spalující lehký topný olej (LTO) na kotelnu spalující zemní plyn (ZP). Tato teplovodní plynová kotelna sloužila jako jediný zdroj pro zásobování teplem a přípravu teplé vody sídliště Slovanka a Holý vrch.

Kotelna má celkový instalovaný výkon 20,9 MW a je osazena čtyřmi teplovodními kotli ve skladbě 3x třítahový teplovodní kotel LOOS typ UNIMAT NH 6000 o výkonu každý 6 MW a jeden teplovodní kotel Slatina typ VVK 2500 o výkonu 2,9 MW. Všechny kotle jsou osazeny moderními hořáky Weishaupt. V roce 2011 v rámci projektu COGEN II přibyly na kotelnu Holý vrch dva kogenerační plynové motory vyrábějící elektřinu a teplo o výkonu 2 x 2,014 MW.

Rozvody a výměníkové stanice
Rozvody tepelné energie celé soustavy zásobování tepelnou energií jsou rozděleny na primární a sekundární. Délka těchto rozvodů provozovaných společností činí celkem 38 578 m.

Primární:                    27 061 m
Sekundární:               11 517 m

Primární  rozvody se dělí podle teploty teplonosného média na horkovodní (rozvody z kotelny LOOS) a teplovodní (rozvody z kotelny Holý Vrch). Toto médium je dále rozváděno do centrálních výměníkových stanic (CVS), kterých společnost provozuje 15. Z jedenácti z nich je pak teplo a připravuje se zde teplá voda, která je dále centrálně rozváděna tzv. sekundárními čtyřtrubkovými teplovodními rozvody o celkové délce 6 108 m přímo do objektů odběratelů, kde je osazeno měření tepla. Další čtyři z těchto CVS slouží jako tlakové oddělení, odkud je teplo rozváděno novými dvoutrubkovými teplovodními rozvody v předizolovaném provedení o celkové délce 5 409 m přímo do objektů odběratelů kde jsou osazeny DPS zajišťující výrobu tepla a teplé vody přímo v těchto objektech.

Dále jsou primární rozvody zakončeny přímo v objektech odběratelů, kde jsou rovněž osazeny DPS zajišťující výrobu tepla a přípravu teplé vody přímo v těchto objektech. Tento způsob dodávek představuje v současnosti nejmodernější a nejúčinnější způsob zajišťování dodávek tepla a přípravu teplé vody. Těchto DPS provozuje společnost již 173. Provoz CVS i DPS je nepřetržitě dálkově sledován a řízen z centrálního dispečerského stanoviště umístěného na kotelně LOOS s nepřetržitým provozem. Od roku 1997 je více než polovina primárních rozvodů tepla postupně rekonstruována do moderního předizolovaného bezkanálového provedení s minimální ztrátovostí.

Pojem Centrální Soustava Zásobování Teplem (CZT) představuje soubor technických zařízení zajišťujících dodávky tepla a přípravu teplé vody do všech objektů odběratelů na tento systém připojených. V České Lípě se jedná o dvě kotelny. Kotelnu LOOS ve Staré Lípě a kotelnu na sídlišti Holý Vrch. Dále pak trubní rozvody, kterými je teplo rozváděno po městě, jejichž celková délka je 38 578 m, z nichž je takřka 50 % zrekonstruováno nejmodernějšími technologiemi. Dalšími články CZT jsou Centrální Výměníkové Stanice (CVS), kterých společnost provozuje 15 a Domovní Předávací Stanice (DPS), kterých společnost provozuje 208.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap